04.03.2021 15:19
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Regulamin funkcjonowania
Ważne informacje

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ENTLICZEK PENTLICZEK W KOWALEWIE POMORSKIM W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ.

 

Podstawa prawna

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567)
 2. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2020r. do momentu zniesienia przez MEN, MZ oraz GIS, reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do niniejszego regulaminu sporządzono następujące załączniki:
  1. Procedura postepowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej  COVID-19, która stanowi Załącznik nr 1
  2. Deklaracja Rodzica, która stanowi Załącznik nr 2
  3. Oświadczenie Rodzica, które stanowi Załącznik nr 3

 

Zasady ogólne

 1. W początkowym okresie funkcjonowania Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.45-15.30.
 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Po przyjściu dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w karcie temperatur. Karta temperatur będzie przechowywana w przedszkolu przez 1 miesiąc.
 5. Jeżeli temperatura dziecka jest podwyższona (37 stopni i więcej) dziecko nie może wejść do budynku przedszkola.
 6. Rodzice/ opiekunowie wchodzą wyłącznie do wiatrołapu przedszkola, gdzie przekazują dziecko nauczycielowi, który odprowadza wychowanka do szatni.
 7. Po rozebraniu, nauczyciel odprowadza dziecko do wyznaczonej sali. Po wejściu do sali dziecko myje ręce w ciepłej wodzie z mydłem.
 8. Podczas rozchodzenia się dzieci, nauczyciel przekazuje dziecko rodzicowi/ opiekunowi             w wiatrołapie przedszkola.
 9. Dzieci do placówki nie przynoszą żywności, napojów i zabawek oraz innych rzeczy osobistych.
 10. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki : śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad.
 11. W grupie może przebywać maksymalnie do 12 dzieci.
 12. W zależności od liczby chętnych ustala się liczbę grup.
 13. Poszczególne grupy oraz ich opiekunowie nie mają ze sobą kontaktu.
 14. W sali zostają usunięte pluszowe zabawki, dywany, koce, poduszki, wszelkie przedmioty trudne do dezynfekcji.
 15. Salę należy wietrzyć co 1 godzinę.
 16. Osoby pracujące w przedszkolu mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra.
 17. Należy odnotowywać w specjalnie przygotowanym dokumencie realizację dezynfekcji przedszkola.
 18. Zaleca się przebywanie na placu zabaw jednej grupy przedszkolnej lub podzielenie placu zabaw na dwie odrębne części.
 19. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie dezynfekowany.
 20. Nie organizuje się  żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 21.  W razie konieczności personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
 22. W pomieszczeniach zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 23. Wszystkie osoby zostaną słownie poinformowane o prawidłowym ściąganiu rękawiczek i maseczek.
 24. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk  wodą i mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

Obowiązki rodziców/ opiekunów

 1. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19 stanowiącą jego załącznik nr 1.
 2. Rodzic podpisuje Deklarację Rodzica stanowiącą załącznik nr 2 oraz Oświadczenie Rodzica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Rodzic informuje nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka w następnym dniu.
 5. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe rodzic niezwłocznie powiadamia telefonicznie lub mailem przedszkole (dyrektora lub nauczyciela). Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej przedszkola.
 6. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują dyrektorowi  lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 7. Rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 8. Rodzice regularnie tłumaczą i przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, o konieczności ich stosowania dając dobry przykład: częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania okolic twarzy, kichanie i kasłanie w zgięty łokieć.
 9. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, jest wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera rodzic.
 10. Rodzic ustala z nauczycielem,  dyrektorem szybki sposób komunikacji i w razie zmiany na bieżąco go aktualizuje( numery telefonów, adresy).

 

Obowiązki nauczyciela/pozostałych pracowników

 1. Nauczyciel dba i odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci.
 2. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem usuwa z sali zajęć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać czy zdezynfekować.
 3. Nauczyciel obserwuje zachowanie dzieci, jeżeli zauważy niepokojące objawy chorobowe natychmiast informuje dyrektora i rodziców.
 4. Nauczyciel dba o systematyczne wietrzenie pomieszczeń ( co godzinę).
 5. Nauczyciel bez zasadnej konieczności nie opuszcza sali zajęć.
 6. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, może z dziećmi przebywać na wyznaczonym terenie przy budynku przedszkola.
 7. Nauczyciel i pozostali pracownicy stosują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 8. Nauczyciel regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i kontroluje ich stosowanie podczas zabaw, przed posiłkami i podczas czynności samoobsługowych, po powrocie z dworu oraz utrwala nawyk kichania i kasłania w zgięty łokieć.
 9. Nauczyciel zwraca uwagę, przypomina i utrwala prawidłowe nawyki a także sam je stosuje dając tym samym dobry przykład.
 10. Nauczyciele i pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci)..
 11. Nauczyciele oraz inni pracownicy zajmujący się dziećmi, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a w razie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny)
 12. Pracownicy obsługowi nie kontaktują się z dziećmi oraz z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 13.  Przy organizacji żywienia wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności:
 1. należy przestrzegać odległości między stanowiskami pracy, używać środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,
 2. należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców,
 3. wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać.

14. Zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60 roku życia.

15.  Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a w razie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny.

 

Obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje (stałe) sale zajęć dla dzieci.
 2. Wyznacza nauczycieli i pracowników obsługi do konkretnej grupy dzieci.
 3. Określa z nauczycielami i pracownikami obsługi zasady funkcjonowania w salach zajęć, łazienkach, szatni i określa zakres działań pracowników przedszkola.
 4. Zapewnia i ustala z pracownikami zasady bezpiecznej pracy i codzienną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały dzieci oraz pozostali pracownicy zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Zapewnia środki do i utrzymania czystości sal zajęć, innych pomieszczeń , ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów i monitoruje prace porządkowe.
 5. Dba o bezpieczeństwo osób przebywających w przedszkolu - nadzoruje aby do przedszkola przychodzili pracownicy i dzieci wyłącznie zdrowi, kontroluje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami żywności.
 6. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i obliguje pracowników do ich stosowania;
 7. Zapewnia bezpieczeństwo      w przypadku konieczności odizolowania osoby ze stwierdzeniem lub podejrzeniem objawów chorobowych;
 8. Przygotowuje procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.
 9. Dyrektor zapoznaje pracowników oraz rodziców z zasadami zachowania się w budynku oraz z Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19.
 10. Regulamin wchodzi w życie 19.05.2020r.

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej Covid- 19

 

Wprowadzenie procedury w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim ma na celu zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka znajdującego się w przedszkolu i wszystkich jego pracowników w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

DEFINICJE

Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów. Choroba zakaźna to choroba, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (ludzkim lub zwierzęcym) w sposób pośredni lub bezpośredni.

Bliski kontakt- pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z chorym lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, prowadzenie rozmów z osobami z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas, gdy osoba zarażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów i mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora.

COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w listopadzie 2019, w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowującej pandemię tej choroby..

Potwierdzony przypadek – rozpoznanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

                                                                      

Cel procedury

 1. Celem procedury jest wdrożenie i stosowanie ograniczenia ryzyka zarażenia kogokolwiek z pracowników / wychowanków oraz zapewnienie ciągłości działania przedszkola oraz rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 2. Zapoznanie i zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników i wychowanków przedszkola i ich rodziców.

Tryb postępowania

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz kontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2.  Podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

3. Pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka gdy występują u niego objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura powyżej 37 stopni C, kaszel, osłabienie), ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore.

4. Pracownik przedszkola nie może przyjąć dziecka, które przebywa na kwarantannie lub miało bliski kontakt z osobą zarażoną.

5.W przypadku stwierdzenia w przedszkolu u pracowników lub wychowanków objawów grypopodobnych takich jak: gorączka, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, ból mięsni, osłabienie należy :

- odizolować dziecko lub pracownika u którego zaobserwowano oznaki chorobowe w osobnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, izolując pozostałe osoby w odległości co najmniej 2 metrów. Należy obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik lub wychowanek poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty itp.)

6. W powyższej sytuacji pracownicy zobowiązani są poinformować dyrektora placówki o stanie faktycznym.

7. Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji, którzy są zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola i udania się do lekarza rodzinnego.

8. Dyrektor powiadamia o zaistniałym fakcie najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

9.  Dalsze czynności/procedury/zalecenia zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

10. W przypadku potwierdzenia zarażeniem COVID- 19 rodzice powinni poinformować dyrektora przedszkola.

11. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej typu COVID-19, lub jej podejrzeniu u dziecka lub osób z nim mieszkających, jeżeli dziecko w ostatnich dniach uczęszczało do Przedszkola.

12. Wówczas dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
13. W przypadku otrzymania wyniku negatywnego u dziecka, rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dyrektorowi przedszkola.

14. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej typu COVID-19, po powrocie do przedszkola, przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończenie leczenia.                                                                     

Rozpoznanie choroby

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Większość ludzi (około 80%) zdrowieje bez potrzeby specjalnego leczenia. W rzadszych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i może nawet być śmiertelna. U osób starszych i mających inne schorzenia (takie jak astma, cukrzyca lub choroby serca), zakażenie koronawirusem może prowadzić do ciężkiej choroby.

Możliwe najczęstsze objawy COVID-19 według gov.pl:

- kaszel, 

-gorączka powyżej 37 stopni C,

-zmęczenie,

-trudności z oddychaniem, duszności, krótki oddech (w ciężkich przypadkach).

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być  również:
- ból głowy, gardła i mięśni

- dreszcze,
- utrata węchu lub  smaku (najczęściej u młodych osób).
Rzadziej mogą pojawiać się:
- biegunka,
- bóle brzucha,
- nudności.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację, przestrzeganie przez wszystkich pracowników zaleceń reżimu sanitarnego i pracę przedszkola oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie procedur związanych z COVID-19.
 3. Wszyscy rodzice ponoszą odpowiedzialność za przekazywanie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz osób znajdujących się w bliskim kontakcie.

 

Ważne telefony: 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Golub- Dobrzyń

566832442, 566832485,

Alarmowy 602492809

Przychodnia Eskulap Kowalewo Pomorskie

566841020

Przychodnia Provita Kowalewo Pomorskie

566841399

Pogotowie Ratunkowe

999, 112

Organ prowadzący/ Dyrektor Sylwia Sadowska 

601658908

Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek

885119785

 

 >> Plik do pobrania nr 1 <<

>> Plik do pobrania nr 2 <<

>> Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii <<

2,021,813 unikalne wizyty