13.08.2022 20:46
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim

 

Diagnoza

Opracowanie koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe  oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2016 –2025.

 

Mocne strony przedszkola:

 • duży, przestronny, wolnostojący budynek,
 •  dobrze wyposażony ogródek, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,
 • dobra lokalizacja placówki, z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni,
 • kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,
 • dobrze wykształceni nauczyciele,
 • dobra znajomość środowiska rodzinnego,
 • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,
 • stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,
 •  współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 • przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
 • przedszkole jest miejscem, które  wdraża w życie dzieci zasady zdrowego żywienia,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi zdolnymi i z trudnościami,
 • przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe,

Misja przedszkola

Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego i indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata a także wdrażanie w życie dzieci zasad zdrowego odżywiania.

 

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówka przyjazną i otwartą na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają praw dziecka, tworzą atmosferę akceptacji każdego dziecka takim jakim jest. Przedszkole tworzy warunki wychowawczo-dydaktyczne zgodne z indywidualnymi predyspozycjami wychowanków oraz umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 2. Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”.
 3. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 4. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu.
 5. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
 6. Doskonalenie form i metod współpracy z rodzicami.

 

Sylwetka absolwenta przedszkola

Dziecko kończące przedszkole:

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku, 
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.

 

Dziecko:

 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • zna zasady zdrowego odżywiania się,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem.
 • w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, powtarza proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki w grupie, rozumie sens krótkich historyjek czytanych lub opowiadanych, gdy są wspierane obrazkami, mimiką, gestami i ruchem.

 

Promocja przedszkola

Przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej i gazetki dla rodziców prezentującej wiadomości z przedszkola. Ponadto działania promocyjne obejmują:

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • udział dzieci w wybranych konkursach lokalnych, regionalnych lub krajowych,
 • dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej,
 • organizowanie własnych konkursów i akcji,

 

 

Preferowane metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne.

 

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.

 

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • dni otwarte przedszkola,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • wspólne uroczystości,

 

Kierunki planowanych zmian:

 1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Realizacja nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad.
 5. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.
 6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 7. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.

 

2,953,589 unikalne wizyty