10.08.2020 11:49
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie
#GaszynChallenge
Z "życia" przedszkola

#gaszynchallenge
Dziękujemy za nominację Przedszkolu Publicznemu w Kowalewie Pomorskim.
Do wykonania zadania nominujemy:
Sklep spożywczo przemysłowy Jarosław Musiał w Kowalewie Pomorskim oraz sklep mysliwski Mr Hunter Radosław Sołtysinski w Kowalewie Pomorskim.
Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów, nagrać i umieścić film na Facebooku, a także wpłacić 5 zł na konto Hani z linku: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehanial… Jeśli nominowani nie wykonają zadania, wpłacają 10 zł. Powodzenia !!

>>FILM<<

Dzień Dziecka
Ogłoszenia

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. 

Jean Cocteau


Drogie Dzieci.

W w tym szczególnym dla nas wszystkich dniu, Dniu Dziecka, pragnę życzyć Wam, aby radość i beztroski czas dzieciństwa były obecne w Waszych sercach przez jak najdłuższy czas. 

Drodzy Rodzice,

w Strefie Rodzica znajdują się 4 nowe materiały multimedialne Teatru Magmowcy, które są prezentem dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka. Login i hasło do strefy rodzica pozostały bez zmian.

Sylwia Sadowska

Dzień Mamy
Z "życia" przedszkola

Regulamin funkcjonowania
Ważne informacje

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ENTLICZEK PENTLICZEK W KOWALEWIE POMORSKIM W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ.

 

Podstawa prawna

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567)
 2. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2020r. do momentu zniesienia przez MEN, MZ oraz GIS, reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do niniejszego regulaminu sporządzono następujące załączniki:
  1. Procedura postepowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej  COVID-19, która stanowi Załącznik nr 1
  2. Deklaracja Rodzica, która stanowi Załącznik nr 2
  3. Oświadczenie Rodzica, które stanowi Załącznik nr 3

 

Zasady ogólne

 1. W początkowym okresie funkcjonowania Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.45-15.30.
 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Po przyjściu dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w karcie temperatur. Karta temperatur będzie przechowywana w przedszkolu przez 1 miesiąc.
 5. Jeżeli temperatura dziecka jest podwyższona (37 stopni i więcej) dziecko nie może wejść do budynku przedszkola.
 6. Rodzice/ opiekunowie wchodzą wyłącznie do wiatrołapu przedszkola, gdzie przekazują dziecko nauczycielowi, który odprowadza wychowanka do szatni.
 7. Po rozebraniu, nauczyciel odprowadza dziecko do wyznaczonej sali. Po wejściu do sali dziecko myje ręce w ciepłej wodzie z mydłem.
 8. Podczas rozchodzenia się dzieci, nauczyciel przekazuje dziecko rodzicowi/ opiekunowi             w wiatrołapie przedszkola.
 9. Dzieci do placówki nie przynoszą żywności, napojów i zabawek oraz innych rzeczy osobistych.
 10. Dzieci mają zapewnione 3 posiłki : śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad.
 11. W grupie może przebywać maksymalnie do 12 dzieci.
 12. W zależności od liczby chętnych ustala się liczbę grup.
 13. Poszczególne grupy oraz ich opiekunowie nie mają ze sobą kontaktu.
 14. W sali zostają usunięte pluszowe zabawki, dywany, koce, poduszki, wszelkie przedmioty trudne do dezynfekcji.
 15. Salę należy wietrzyć co 1 godzinę.
 16. Osoby pracujące w przedszkolu mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra.
 17. Należy odnotowywać w specjalnie przygotowanym dokumencie realizację dezynfekcji przedszkola.
 18. Zaleca się przebywanie na placu zabaw jednej grupy przedszkolnej lub podzielenie placu zabaw na dwie odrębne części.
 19. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie dezynfekowany.
 20. Nie organizuje się  żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 21.  W razie konieczności personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
 22. W pomieszczeniach zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 23. Wszystkie osoby zostaną słownie poinformowane o prawidłowym ściąganiu rękawiczek i maseczek.
 24. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk  wodą i mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

Obowiązki rodziców/ opiekunów

 1. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19 stanowiącą jego załącznik nr 1.
 2. Rodzic podpisuje Deklarację Rodzica stanowiącą załącznik nr 2 oraz Oświadczenie Rodzica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Rodzic informuje nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka w następnym dniu.
 5. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe rodzic niezwłocznie powiadamia telefonicznie lub mailem przedszkole (dyrektora lub nauczyciela). Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej przedszkola.
 6. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują dyrektorowi  lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 7. Rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 8. Rodzice regularnie tłumaczą i przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, o konieczności ich stosowania dając dobry przykład: częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania okolic twarzy, kichanie i kasłanie w zgięty łokieć.
 9. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, jest wyposażone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera rodzic.
 10. Rodzic ustala z nauczycielem,  dyrektorem szybki sposób komunikacji i w razie zmiany na bieżąco go aktualizuje( numery telefonów, adresy).

 

Obowiązki nauczyciela/pozostałych pracowników

 1. Nauczyciel dba i odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci.
 2. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem usuwa z sali zajęć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać czy zdezynfekować.
 3. Nauczyciel obserwuje zachowanie dzieci, jeżeli zauważy niepokojące objawy chorobowe natychmiast informuje dyrektora i rodziców.
 4. Nauczyciel dba o systematyczne wietrzenie pomieszczeń ( co godzinę).
 5. Nauczyciel bez zasadnej konieczności nie opuszcza sali zajęć.
 6. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, może z dziećmi przebywać na wyznaczonym terenie przy budynku przedszkola.
 7. Nauczyciel i pozostali pracownicy stosują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 8. Nauczyciel regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i kontroluje ich stosowanie podczas zabaw, przed posiłkami i podczas czynności samoobsługowych, po powrocie z dworu oraz utrwala nawyk kichania i kasłania w zgięty łokieć.
 9. Nauczyciel zwraca uwagę, przypomina i utrwala prawidłowe nawyki a także sam je stosuje dając tym samym dobry przykład.
 10. Nauczyciele i pracownicy przedszkola są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice i fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci)..
 11. Nauczyciele oraz inni pracownicy zajmujący się dziećmi, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a w razie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny)
 12. Pracownicy obsługowi nie kontaktują się z dziećmi oraz z pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 13.  Przy organizacji żywienia wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności:
 1. należy przestrzegać odległości między stanowiskami pracy, używać środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,
 2. należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców,
 3. wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać.

14. Zaleca się, aby nie angażować do pracy osób powyżej 60 roku życia.

15.  Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe nie przychodzą do pracy. Informują o tym dyrektora a w razie konieczności (podejrzenia zakażeniem COVID- 19 dodatkowo muszą zawiadomić sanepid, oddział zakaźny.

 

Obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje (stałe) sale zajęć dla dzieci.
 2. Wyznacza nauczycieli i pracowników obsługi do konkretnej grupy dzieci.
 3. Określa z nauczycielami i pracownikami obsługi zasady funkcjonowania w salach zajęć, łazienkach, szatni i określa zakres działań pracowników przedszkola.
 4. Zapewnia i ustala z pracownikami zasady bezpiecznej pracy i codzienną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały dzieci oraz pozostali pracownicy zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Zapewnia środki do i utrzymania czystości sal zajęć, innych pomieszczeń , ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów i monitoruje prace porządkowe.
 5. Dba o bezpieczeństwo osób przebywających w przedszkolu - nadzoruje aby do przedszkola przychodzili pracownicy i dzieci wyłącznie zdrowi, kontroluje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami żywności.
 6. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej i obliguje pracowników do ich stosowania;
 7. Zapewnia bezpieczeństwo      w przypadku konieczności odizolowania osoby ze stwierdzeniem lub podejrzeniem objawów chorobowych;
 8. Przygotowuje procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.
 9. Dyrektor zapoznaje pracowników oraz rodziców z zasadami zachowania się w budynku oraz z Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej typ COVID-19.
 10. Regulamin wchodzi w życie 19.05.2020r.

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej Covid- 19

 

Wprowadzenie procedury w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim ma na celu zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka znajdującego się w przedszkolu i wszystkich jego pracowników w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

DEFINICJE

Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów. Choroba zakaźna to choroba, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (ludzkim lub zwierzęcym) w sposób pośredni lub bezpośredni.

Bliski kontakt- pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z chorym lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, prowadzenie rozmów z osobami z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas, gdy osoba zarażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów i mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora.

COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w listopadzie 2019, w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowującej pandemię tej choroby..

Potwierdzony przypadek – rozpoznanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

                                                                      

Cel procedury

 1. Celem procedury jest wdrożenie i stosowanie ograniczenia ryzyka zarażenia kogokolwiek z pracowników / wychowanków oraz zapewnienie ciągłości działania przedszkola oraz rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 2. Zapoznanie i zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników i wychowanków przedszkola i ich rodziców.

Tryb postępowania

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz kontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2.  Podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

3. Pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka gdy występują u niego objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura powyżej 37 stopni C, kaszel, osłabienie), ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore.

4. Pracownik przedszkola nie może przyjąć dziecka, które przebywa na kwarantannie lub miało bliski kontakt z osobą zarażoną.

5.W przypadku stwierdzenia w przedszkolu u pracowników lub wychowanków objawów grypopodobnych takich jak: gorączka, suchy kaszel, trudności w oddychaniu, ból mięsni, osłabienie należy :

- odizolować dziecko lub pracownika u którego zaobserwowano oznaki chorobowe w osobnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, izolując pozostałe osoby w odległości co najmniej 2 metrów. Należy obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik lub wychowanek poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty itp.)

6. W powyższej sytuacji pracownicy zobowiązani są poinformować dyrektora placówki o stanie faktycznym.

7. Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji, którzy są zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola i udania się do lekarza rodzinnego.

8. Dyrektor powiadamia o zaistniałym fakcie najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

9.  Dalsze czynności/procedury/zalecenia zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

10. W przypadku potwierdzenia zarażeniem COVID- 19 rodzice powinni poinformować dyrektora przedszkola.

11. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej typu COVID-19, lub jej podejrzeniu u dziecka lub osób z nim mieszkających, jeżeli dziecko w ostatnich dniach uczęszczało do Przedszkola.

12. Wówczas dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
13. W przypadku otrzymania wyniku negatywnego u dziecka, rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dyrektorowi przedszkola.

14. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej typu COVID-19, po powrocie do przedszkola, przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończenie leczenia.                                                                     

Rozpoznanie choroby

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Większość ludzi (około 80%) zdrowieje bez potrzeby specjalnego leczenia. W rzadszych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i może nawet być śmiertelna. U osób starszych i mających inne schorzenia (takie jak astma, cukrzyca lub choroby serca), zakażenie koronawirusem może prowadzić do ciężkiej choroby.

Możliwe najczęstsze objawy COVID-19 według gov.pl:

- kaszel, 

-gorączka powyżej 37 stopni C,

-zmęczenie,

-trudności z oddychaniem, duszności, krótki oddech (w ciężkich przypadkach).

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być  również:
- ból głowy, gardła i mięśni

- dreszcze,
- utrata węchu lub  smaku (najczęściej u młodych osób).
Rzadziej mogą pojawiać się:
- biegunka,
- bóle brzucha,
- nudności.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację, przestrzeganie przez wszystkich pracowników zaleceń reżimu sanitarnego i pracę przedszkola oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie procedur związanych z COVID-19.
 3. Wszyscy rodzice ponoszą odpowiedzialność za przekazywanie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz osób znajdujących się w bliskim kontakcie.

 

Ważne telefony: 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Golub- Dobrzyń

566832442, 566832485,

Alarmowy 602492809

Przychodnia Eskulap Kowalewo Pomorskie

566841020

Przychodnia Provita Kowalewo Pomorskie

566841399

Pogotowie Ratunkowe

999, 112

Organ prowadzący/ Dyrektor Sylwia Sadowska 

601658908

Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek

885119785

 

 >> Plik do pobrania nr 1 <<

>> Plik do pobrania nr 2 <<

>> Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii <<

Ogłoszenie
Ważne informacje

UWAGA RODZICE

Informujemy, że otwarcie przedszkola nastąpi od 19.05.2020r.( wtorek)

 

Wznowienie działalności przedszkola wymagać będzie odpowiedzialności i dyscypliny ze strony rodziców oraz wszystkich pracowników przedszkola. Wszelkie wdrożenie działań mających na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka, dlatego Państwa decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie, ze świadomością ryzyka i zagrożenia oraz koniecznością przestrzegania przyjętych w przedszkolu zasad i procedur.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W początkowym okresie funkcjonowania przedszkole będzie otwarte w godzinach 6:45- 15:30.

 1. Przyprowadzone dziecko musi być zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydane rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaje ograniczona liczba dzieci w przedszkolu.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają  dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu nad dzieckiem.
 4. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola może wyłącznie osoba zdrowa.
 5. Zaleca się nieangażowanie do odbioru dziecka osób powyżej 60-tego roku życia.
 6. Obowiązkiem każdego rodzica/opiekuna prawnego jest przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania( w zgięty łokieć).
 7. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 8. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, w drodze do i z przedszkola musi być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera ze sobą rodzic.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Przed wejściem do budynku przedszkola każda osoba dorosła ma obowiązek zdezynfekowania dłoni płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przed budynkiem. Jeżeli  dłonie osłonięte są   rękawiczkami również należy je zdezynfekować.
 2. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez  jedną osobę dorosłą : rodzica/prawnego opiekuna lub dorosłą osobę upoważnioną.
 3. W razie obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz przedszkola, z zachowaniem odległości 2 metrów.
 4. Rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola ze względu na obowiązujący reżim sanitarny i zachowanie procedur higienicznych.
 5. Osoba dorosła z dzieckiem wchodzi do wiatrołapu przedszkola, dzwoni dzwonkiem. Wówczas nauczyciel  zmierzy temperaturę wychowanka i spyta rodzica o stan zdrowia dziecka w danym dniu.
 6. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica może odmówić jego przyjęcia do przedszkola jeśli zauważy oznaki infekcji (w porozumieniu z dyrektorem).
 7. W dalszej kolejności dziecko zaprowadzane jest przez nauczyciela do szatni, a następnie do swojej sali.
 8. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic wchodzi do wiatrołapu, dzwoni dzwonkiem, następnie nauczyciel przekazuje ubrane dziecko rodzicowi.
 9. Każdy rodzic/opiekun prawny, osoba upoważniona musi być zabezpieczony w  środki ochrony osobistej (maseczka lub inna forma ochrony ust i nosa, płyn do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 10. Niezbędne informacje o dziecku przekazuje nauczyciel przyprowadzający i odprowadzający dziecko lub dyrektor przedszkola.

 

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM

 

 1. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z  przedszkola. Prosimy Rodziców o zapisanie numerów przedszkola.
 2. Dla dzieci pozostających w domach w dalszym ciągu będzie kontynuowane nauczanie zdalne prowadzone przez wychowawców grup.
 3.   W początkowym okresie wznowienia funkcjonowania przedszkole otwarte będzie od 6.45- 15:30.  Czas na przyprowadzenie dziecka wyznaczony jest do godz. 8.30.
 4. Pozostałe informacje związane z funkcjonowaniem przedszkola od 19.05.2020r. podczas epidemii oraz sytuacje związane z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa zawarte są w odrębnych dokumentach:
  1. Regulamin funkcjonowania Niepublicznego Przedszkole Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim w sytuacji epidemicznej  
  2. Procedura postepowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej  COVID-19

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco wszelkich informacji związanych z zaistniałą sytuacją na stronach ministerialnych

 

Ogłoszenie
Ogłoszenia

Uwaga rodzice

Informuję, że wznowienie funkcjonowania przedszkola od 6 maja 2020r. zostaje odłożone w czasie. Trwa przygotowanie przedszkola zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego aby wszyscy mogli bezpiecznie powrócić do codziennego funkcjonowania w placówce.  Wymaga to wielu działań i szerokiej organizacji.W związku z tym o bliższym terminie otwarcia przedszkola zostaną Państwo poinformowani w nadchodzącym tygodniu.

Zajęcia w naszym przedszkolu nadal prowadzone będą w  sposób zdalny (Skype- zajęcia indywidualne, Zoom- zajęcia grupowe, przesyłanie materiałów na naszą pocztę, kontakt telefoniczny).

 

Sylwia Sadowska

 

 

Ogłoszenie
Ogłoszenia

 Szanowni Rodzice!

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku o zawieszeniu funkcjonowania przedszkoli został wyznaczony kolejny termin-  do 24 maja 2020 roku. Zajęcia w naszym przedszkolu nadal prowadzone będą w  sposób zdalny (Skype- zajęcia indywidualne, zoom- zajęcia grupowe, przesyłanie materiałów na naszą pocztę, kontakt telefoniczny).

W przypadku pojawienia się  decyzji rządu o częściowej organizacji opieki dla dzieci w przedszkolach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej naszego przedszkola. Proszę o śledzenie na bieżąco informacji o wdrażaniu kolejnych etapów życia społecznego w mediach.

 

 

                                                      Sylwia Sadowska

 

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody
Z "życia" przedszkola

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto. Wszyscy chcemy, aby nasza planeta była zielona i czysta. Nasze przedszkolaki jak zwykle udowodniły, że są Przyjacielami Przyrody. Dziekujemy za nadesłane prace. 

Dziękujemy Maciejowi Podlaszewskiemu i rodzicom za przygogotowanie wiersza o ekologii.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

>>WIERSZ<<

Święta Wielkanocne
Święta Wielkanocne

Chociaż daleko od siebie ale razem:) Nasze kochane przedszkolaki ciężko pracowały biorąc udział w przygotowaniach świątecznych . Pomagały rodzicom w kuchni, wykonywały ozdoby wielkanocne kartki świąteczne. Dziękujemy za wspaniałe zdjęcia.

 

>>Galeria Zdjęć<<

Życzenia Wielkanoce
Ogłoszenia

Drodzy Rodzice.

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy chciałabym Państwu życzyć, aby ciepła, wiosenna atmosfera oraz radość i wiara w lepsze jutro nie opuszczały Państwa przez cały rok.

Trwająca kwarantanna jest dla nas wszystkich okresem trudnym, jednakże w czasie jej trwania osłodą dla nas są przygotowania do nadchodzących Świąt.

W ubiegłych latach ten przedświąteczny okres był bardzo ciepły dla wychowanków naszego przedszkola, wypełniony przygotowaniami dla tego ważnego, rodzinnego Święta. Mury naszego przedszkola wypełniały pięknie zdobione pisanki, w wazonach kwitły bazie, a ściany zdobiły kolorowe prace plastyczne o tematyce wielkanocnej. Tradycją dla nas stała się również wielkanocna wizyta teatru Magmowcy oraz odwiedziny Zająca Wielkanocnego, który wręczał wszystkim przedszkolakom słodkie, wielkanocne upominki.

Aby zapewnić Wam oraz Waszym pociechom namiastkę tego pięknego czasu jaki spędzaliśmy razem w przedszkolu chciałabym, w ramach prezentu Wielkanocnego, udzielić Państwu dostępu do zakupionych przeze mnie nagrań występów teatralnych wspomnianego wcześniej teatru Magmowcy.

Po lewej stronie niniejszej strony, na pasku nawigacji, pojawiła się nowa zakładka – Strefa Rodzica. Po zalogowaniu do Strefy uzyskają Państwo dostęp do zakupionych Spektaklów, które moją Państwo odtworzyć Waszym dzieciom w zaciszu Waszych domów. Login oraz hasło do Strefy zostaną Państwu przekazane w prywatnej wiadomości tekstowej.

 

Sylwia Sadowska

 

Nasze przedszkolaki pamiętają o zdrowym jedzeniu
Z "życia" przedszkola

Kochani!!!!! Bardzo dziękujemy za przesłane zdjęcia i filmiki zdrowych przysmaków. Cieszymy się że dbacie o to by jeść zdrowo i kolorowo. A oto Wasze pomysly.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Ogłoszenie
Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenia

Podziękowania
Ogłoszenia

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Państwu Halinie i Sławomirowi Wiewiór za podarowanie pomocy dydaktycznych dla wychowanków naszego przedszkola. 

Konkurs matetmatyczny
Konkurs matetmatyczny

W naszym przedszkolu   wszyscy uwielbiamy liczyć i główkować.

24.02.2020 r. zorganizowaliśmy konkurs matematyczny  skierowany do dzieci 5,6 letnich. Jego celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych, prezentacja umiejętności nabytych w przedszkolu, rozwijanie dojrzałości  emocjonalnej, łatwość pokonywania trudności.

Przedszkolaki radziły sobie doskonale, a konkurs przebiegał w przyjaznej i wesołej atmosferze. Wszystkie dzieci na koniec otrzymały nagrody. Mamy nadzieję, że ich wspólne zmagania w konkursie zachęcą wszystkich uczestników do polubienia matematyki a  w przyszłości zaowocują bardzo dobrymi ocenami w szkole.

Gratulujemy zwycięzcom!!!!!

Serdecznie dziękujemy mamie Oliviera za ufundowanie pucharów dla zwycięzców!

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

Koktajl owocowy u Biedronek
Koktajl owocowy u Biedronek

Z myślą o zdrowym odżywianiu grupa Biedronek postanowiła zrobić wspólnie pyszny koktajl owocowy. Przy tej okazji dzieci poznały wygląd, smak i zapach niektórych składników. Przedszkolaki samodzielnie kroily owoce przestrzegając zasad higieny . Przygotowanie zdrowego koktajlu dało dzieciom wiele radości . Po zakończonej pracy dzieci z apetytem wypiły swoje dzieło. Oczywiście Biedronki nie zapomniały o starszakach, które również mogły skosztować kolorowych witaminek.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

Zawód fryzjera
Zawód fryzjera

Dorosłym wizyta u fryzjera kojarzy się z przyjemnością – masażem głowy i chwilą relaksu. Efektem jest wspaniała fryzura i dobre samopoczucie. Zupełnie inne zdanie mogą mieć na ten temat dzieci. Bywa, że w wieku przedszkolnym są przekonane o tym, że obcinanie włosów boli – skoro rozczesywanie nie jest przyjemne, to jakie ma być cięcie? W tym tygodniu przedszkolaki ” przeniosły się do salonu fryzjerskiego”. Przez cały tydzień dzieciaki zapoznawały się z narzędziami pracy fryzjera, nazwami fryzur, akcesoriami używanymi do tworzenia fryzur oraz dekoracją salonu fryzjerskiego. miały też okazję dzielić się własnymi doświadczeniami.

 Na koniec tygodnia fryzjerskiego odwiedziliśmy  prawdziwy Salon Fryzjerski znajdujący się  pobliżu Przedszkola.  Panie fryzjerki przybliżyły  dzieciom zawód fryzjera, opowiedziały o rożnych akcesoriach i narzędziach potrzebnych do tej pracy. Chętne dzieci użyły specjalnego lakieru do włosów . Mieliśmy również okazję zajrzeć i zobaczyć jak pracuje Pani kosmetyczka, która właśnie wykonywała manicure hybrydowy.

Dziękujemy  za poświęcony czas, może ktoś z nas zostanie w przyszłości fryzjerem.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Drodzy rodzice
Ważne informacje

Drodzy rodzice!!!!

 

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12-13 Marca 2020 r. Przedszkole będzie otwarte w godzinach 6:30 - 16:15 w ramach bezpieczeństwa prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci, które mają zapewnioną opiekę w domu.

 

Prosimy o zabranie wszystkich rzeczy dziecka z szatni.

 

Od 16-25 marca (środa ) 2020 r. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej Przedszkole jest nieczynne. O dalszych informacjach i decyzjach będziemy informować Państwa na stronie internetowej Przedszkola.

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka

   Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 14 lutego 2020. Nasi wspaniali goście  przybyli, bardzo licznie.
    Ukochanym babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom prezentując program artystyczny pt. „Opowieść o niebieskim kapturku”.

    Swoim najbliższym dzieci  wręczyły niespodzianki przygotowane w przedszkolu – łapacze dobrych snów.  Uroczystość zakończono wspólnym poczęstunkiem przy stole.

    Był to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, dzień pełen wzruszeń, uśmiechów, radości.

 

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

Walentynki
Walentynki

14  luty był dla przedszkolaków z Przedszkola prawdziwym, walentynkowym  dniem miłości i przyjaźni pełnym  miłych wrażeń. Każdy podekscytowany czekał z niecierpliwością na walentynkę. I każde dziecko trzymało ich nawet kilka ,  nawet nasze Ciocie :) To był dzień pełen wrażeń.

 

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

 

Zimowa olimpiada
Z "życia" przedszkola

W drugim tygodniu ferii w naszym przedszkolu odbyła się zimowa olimpiada. Na wzór olimpijskich tradycji rywalizacje poprzedziła ceremonia otwarcia z uroczystym wniesieniem znicza, przemarsz i prezentacja drużyn. Zmagania sportowe zaczęły się od ślubowania sportowców i odśpiewania przedszkolnego hymnu olimpijskiego. Konkurencje „ zimowe” musiały być przeprowadzone w przedszkolu , bo zima chyba o nas zapomniała. Jednak wyobraźni nam nie brakuje , były zatem konkurencje: saneczkarstwo, biathlon, biegi narciarskie, hokej na lodzie , skeleton.  Dawaliśmy z siebie wszystko, zachowując zasady fair- play. We wszystkich konkurencjach kibicowali nam koledzy i koleżanki.  Za swój wysiłek otrzymaliśmy medale olimpijskie i mogliśmy stanąć na podium.

WSZYSCY ZOSTAIIŚMY ZWYCIĘZCAMI !

 

 

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

 

Bal karnawałowy
Bal karnawałowy

    Karnawał to czas, na który czekają najmłodsi. To moment, kiedy można przebierać się do woli! Zabawy karnawałowe dla dzieci to, przede wszystkim, możliwość przeistaczania się w inne osoby.

   W dniu 31.01.2020 w naszym przedszkolu odbył się "Bajkowy bal karnawałowy”. Pracownicy przedszkola dołożyli wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek,  można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.

  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom  i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

>> GALERIA ZDJĘĆ << 

ArtKubica - Warsztaty muzyczne
ArtKubica - Warsztaty muzyczne

13 styczna w naszym przedszkolu odbyły się kolejne warsztaty muzyczne z cyklu, który ma na celu promocję sztuki wśród dzieci. Tym razem przedszkolaki zobaczyły spektakl łączący ze sobą grę na instrumentach strunowych z elementami tańca flmanco. 

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Życzenia Świąteczne
Ogłoszenia

W ten wyjątkowy, świąteczny czas pragniemy życzyć Państwu pogonych, ranosnych oraz spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia, a także sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Wigilia 2019
Wigilia 2019

Jak co roku, zgodnie z tradycją, w Domu Weselnym "Irena" odbyło się Spotkanie Wigilijne dla dzieci z naszego przedszkola oraz rodziców. 

Przedszkolaki wystawiły dla rodziców przedstawienie o tematyce świątecznej. Następnie same mogły doświadczyć bycia widzami, ponieważ Teatr Magmowcy wsytawił dla dzieci świąteczny spektakl. Wszyscy zjedliśmy razem wigiliny posiłek, po którym odwiedził nas Święty Mikołaj, aby wręczyć dzieciom prezenty.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Świąteczne przygotowania
Z "życia" przedszkola

Przygotowania przedszkolaków do Świąt Bożego Narodzenia

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka

Już po raz kolejny Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek wsparło Szlachetną Paczkę. To już nasza tradycja. Będziemy to robić do końca świata i jeden dzień dłużej. Prezenty trafiły do wybranej osoby. Mamy nadzieję, że rozświetlą Jej świąteczny czas.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do tego, że osoba wybrana przez nas będzie miała radosne Święta.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

Mikołajki
Mikołajki

Dnia 6 grudnia wyruszyliśmy na poszukiwania śladów obecności Mikołaja w przedszkolu. Przyszedł do nas w nocy i zostawił słodkości w szatni. Obeszliśmy całe przedszkole, aż w końcu znaleźliśmy wskazówkę koło drzwi w korytarzu- znowu zgubił czapkę!!!!, a pod choinką zabawki dla przedszkolaków!!!!!!

Mikołaju! Twoja czapka czeka na Ciebie w biurze rzeczy znalezionych.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

Spotkanie z Panem Policjantem
Spotkanie z Panem Policjantem

POMAGA SZUKAĆ LUDZI

KIEROWCÓW PILNUJE

JEST ZAWSZE TAM, GDZIE

KTOŚ POMOCY POTRZEBUJE

 

 

Tematem spotkania z Panem Policjantem  było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w domu i przedszkolu. Następnie gość wytłumaczył dzieciom, jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz do kogo się zwracać w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad zaproszonego gościa.

Zapraszamy do oglądania galerii.

 

Zabawy andrzejkowe
Zabawy andrzejkowe

W piątek  29 listopada  w naszym Przedszkolu odbyły się zabawy Andrzejkowe. Dzieci poznały zwyczaje obchodzenia andrzejek poprzez zabawę. Na początku poznaliśmy tradycyjne obrzędy andrzejkowe ,  ciągnięcie karty "Kim będę?", odczytywanie symboli czy ciągnięcie gwiazdki z imieniem chłopca lub dziewczynki. Najbardziej podobała się zabawa z kapciami - które wędrowały przez całą salę do drzwi - który pierwszy przekroczył próg.

Podczas zabawy towarzyszyła nam miła atmosfera.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

 

1,695,257 unikalne wizyty