RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU ENTLICZEK – PENTLICZEK

6.45-8.45 – Schodzenie się dzieci / zabawy dowolne

8.45-9.00 – Czynności higieniczno – porządkowe

9.00– 9.30 – Pierwsze śniadanie

9.30-10.30 – Zajęcia dydaktyczne

10.30-12.30 – Zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy w ogrodzie / zajęcia dodatkowe  

11.00-11.15 – Przerwa na drugie śniadanie 

12.30-13.00 – Czynności higieniczno – porządkowe

13.00-13.30 – Obiad

13.30-13.45 – Czynności higieniczne

13.45-14.00 – Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

14.00-15.00 – Zajęcia popołudniowe – utrwalanie poznanych treści 

15.00-16.15 – Zabawy ruchowe w ogrodzie / spacer / zabawy dowolne wg zainteresowań 

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w każdej z grup. Mają na celu rozwijanie muzykalności dzieci oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i słuchu.  Zabawy ruchowe przy muzyce zapobiegają wadom postawy. Uczą również umiejętności współpracy w grupie.

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE: JĘZYK ANGIELSKI ORAZ JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języków obcych w latach wczesnoszkolnych buduje fundamenty do osiągnięcia w późniejszym okresie swobody operowania językami. Lekcje te w połączeniu z zabawą dają dziecku szansę do opanowania prostych wyrażeń oraz słówek w języku angielskim oraz niemieckim. Przedszkolaki oswajają się z brzmieniem języków obcych, co zmniejsza ich niechęć do ich nauki w późniejszych latach.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne są doskonałym ćwiczeniem manualnym, który jest wstępem do nauki pisania. Uczą także spostrzegawczości, obserwacji. Dziecko poprzez rysunek pokazuje świat ze swojego punktu widzenia. Dzięki temu łatwo jest wychwycić nastrój przedszkolaka. Najważniejszym aspektem tych zajęć jest pewność dziecka, że umie coś samo tworzyć.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE

Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w zakresie uczenia się, zdobywania nowych wiadomości oraz opanowania treści przedszkolnych. Zadania będą dostosowane do możliwości dziecka, trudności będą stopniowane poprzez przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do złożonych.

HARMONOGRAM IMPREZ

1Sprzątanie świataWRZESIEŃ
2Dzień EdukacjiPAŹDZIERNIK
3Pasowanie na przedszkolakaPAŹDZIERNIK/LISTOPAD
4Światowy Dzień MisiaLISTOPAD
5Zabawa Andrzejkowa – tradycja polskaLISTOPAD
6Szlachetna paczkaLISTOPAD/GRUDZIEŃ
7MikołajkiGRUDZIEŃ
8Jasełka – Spotkanie Wigilijne z GwiazdoremGRUDZIEŃ
9Dzień Babci i DziadkaSTYCZEŃ
10Bal karnawałowySTYCZEŃ
11Uroczystość walentynkowaLUTY
12Święto Dziewczynek i ChłopcówMARZEC
13Pożegnanie Zimy oraz powitanie WiosnyMARZEC
14Dzieci Dzieciom – akcja charytatywnaMARZEC/KWIECIEŃ
15Wizyta Zająca WielkanocnegoMARZEC/KWIECIEŃ
16Zajęcia otwarte dla rodzicówMARZEC/KWIECIEŃ
17Dzień Bibliotekarza – wizyta w Bibliotece MiejskiejKWIECIEŃ
18Światowy Dzień ZiemiKWIECIEŃ
19Dzień RodzinyMAJ
20„Wakacyjne marzenie” – organizacja konkursu plastycznegoMAJ/CZERWIEC
21Dzień SportuCZERWIEC
22    Pożegnanie absolwentów przedszkolaCZERWIEC
23Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci i ich rodzicówCZERWIEC/LIPIEC

Plan współpracy z rodzicami

Zadania Sposób realizacji 
Organizacja spotkań z rodzicamispotkanie organizacyjne, zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym,spotkania indywidualne podczas odbierania dzieci,uzyskanie deklaracji rodziców na: uczestnictwo w wycieczkach, badania specjalistyczne, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
Partnerski udział rodziców w życiu przedszkola   ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości,informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy rodziców,rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych,informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz diagnozie gotowości szkolnej,przekazywanie rodzicom wyników diagnozy dzieci.
  Współpraca z rodzicami  prowadzenie zajęć otwartych,konsultacje z nauczycielem grupy, rozmowy indywidualne,prowadzenie kącika dla rodziców (aktualne artykuły na tematy wychowawcze, zapoznanie z tematyką kompleksową)zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomoc w przygotwaniu rekwizytów do uroczystości, pomoc w wykonywaniu strojów, udział w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szlachetna paczka”, „Dzieci Dzieciom”.

 Oczekiwane efekty:

Rodzice uzyskują wszelkie informacje dotycząc zachowania oraz osiągnięć swoich dzieci podczas pobytu w przedszkolu oraz posiadają wiedzę z zakresu efektywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Rodzice mają pewność, że przedszkole jest przyjaznym oraz bezpiecznym miejscem dla prawidłowego rozwoju ich dzieci. Aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkole oraz na jego rzecz. Biorą udział w uroczystościach, impezach kulturalnych, wycieczkach, zajęciach otwartych, akcjach charytatywnych i ekologicznych.

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim

Opracowanie koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe  oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2016 –2025.

Mocne strony przedszkola:

 • duży, przestronny, wolnostojący budynek,
 •  dobrze wyposażony ogródek, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,
 • dobra lokalizacja placówki, z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni,
 • kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,
 • dobrze wykształceni nauczyciele,
 • dobra znajomość środowiska rodzinnego,
 • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,
 • stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,
 •  współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 • przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
 • przedszkole jest miejscem, które  wdraża w życie dzieci zasady zdrowego żywienia,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi zdolnymi i z trudnościami,
 • przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe,

Misja przedszkola

Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego i indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata a także wdrażanie w życie dzieci zasad zdrowego odżywiania.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest placówka przyjazną i otwartą na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają praw dziecka, tworzą atmosferę akceptacji każdego dziecka takim jakim jest. Przedszkole tworzy warunki wychowawczo-dydaktyczne zgodne z indywidualnymi predyspozycjami wychowanków oraz umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Kierunki realizacji koncepcji pracy:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 2. Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”.
 3. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 4. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu.
 5. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
 6. Doskonalenie form i metod współpracy z rodzicami.

Sylwetka absolwenta przedszkola

Dziecko kończące przedszkole:

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Dziecko:

 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • zna zasady zdrowego odżywiania się,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem.
 • w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, powtarza proste wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki w grupie, rozumie sens krótkich historyjek czytanych lub opowiadanych, gdy są wspierane obrazkami, mimiką, gestami i ruchem.

Promocja przedszkola

Przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej i gazetki dla rodziców prezentującej wiadomości z przedszkola. Ponadto działania promocyjne obejmują:

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • udział dzieci w wybranych konkursach lokalnych, regionalnych lub krajowych,
 • dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej,
 • organizowanie własnych konkursów i akcji,

Preferowane metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • dni otwarte przedszkola,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • wspólne uroczystości,

Kierunki planowanych zmian:

 1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Realizacja nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad.
 5. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.
 6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 7. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.